CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Dokumentu iesniegšana mācībām 10. klasē

Cēsu Valsts ģimnāzija aicina 9. klašu absolventus apgūt  vidējo izglītību:
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā;
- vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā.


Dokumentu iesniegšana no 17. līdz 20. jūnijam skolas lietvedībā.

Rezultātu paziņošana 21. jūnijā.


Iesniedzamie dokumenti:
- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildnis),
- apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
- dzimšanas apliecības vai pases kopija,
- medicīnas dokumenti.

 Lietvedības darba  laiks no 8.00 – 16.00.