CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mācības

Izglītības programmas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (7. - 9. KLASE)

  •     Humanitārā un sociālā (valodu) virziena programma - (programmas kods 23012111).
  •     Matemātikas, dabaszinību un tehnikas (matemātika) virziena programma - (programmas kods 23013111).

VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (10. - 12. KLASE)

  •     Vispārizglītojoša virziena programma (programmas kods 31011011).
  •     Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (programmas kods 31013011).

 

Pamatizglītības otrajā posmā (7-9. kl.) skola piedāvā 2 izglītības programmas, kuru obligāto saturu nosaka valsts pamatizglītības standarts.

A klase (humanitārā un sociālā virziena izglītības programma). Skolēni apgūst 3 svešvalodas – angļu, krievu, vācu. Grupas tiek veidotas atbilstoši tam, kuru svešvalodu skolēni apguvuši iepriekšējā mācību iestādē. Tiek veidotas svešvalodu apguves grupas ar un bez priekšzināšanām.

B klase (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma). Skolēni apgūst 2 svešvalodas – angļu, vācu vai krievu valodu, padziļināti – matemātiku un informātiku. Par labu matemātikas mācīšanu liecina iepriekšējo mācību gadu rezultāti. Papildus stundas nodrošina skolēnu konkurētspēju šajos mācību priekšmetos.

Vidusskolā tiek piedāvātas 2 izglītības programmas, kuru obligātais saturs ir noteikts valsts vispārējās vidējās izglītības standartā.

A klase (vispārizglītojošā programma). Blakus vidusskolas obligātajiem mācību priekšmetiem skolēni 10., 11., 12. klasē apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Ir 3 svešvalodas- angļu, krievu, vācu. Fakultatīvi tiek piedāvātas nodarbības 1. un 3. svešvalodā, politikā un tiesībās, matemātikā, tehniskajā grafikā, mājsaimniecībā.

B klase (matemātikas un dabaszinību programma). Blakus obligātajiem mācību priekšmetiem (to skaitā arī fizika, ķīmija, bioloģija tiek mācīta 3 gadus) skolēni padziļināti apgūst matemātiku un informātiku (programmēšanas pamatus). Ir divas svešvalodas (angļu un vācu vai krievu). Fakultatīvās nodarbības tiek piedāvātas ķīmijā, bioloģijā, tehniskajā grafikā, matemātikā, 1. svešvalodā, kultūras vēsturē.