CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Karjeras izglītība

Koučings kā metode

Koučings kā metode aktīvai izaugsmei, enerģijai un attiecību līdzsvaram.

Ar šo daudzsološā nosaukuma interaktīvo nodarbību divu mācību stundu garumā 11.un 12.klašu skolēniem vadīja nodarbības personības izaugsmes treneris Tālivaldis Vilnis. Kā uzsvēra nodarbības vadītājs, koučs ir pārmaiņu speciālists, nevis eksperts padomdevējs visās profesionālajās sfērās. Tomēr reizumis,  īpaši jauniešiem domājot par nākotnes plāniem, reizumis nepieciešams konsultēties arī ar konkrētu speciālistu-karjeras konsultantu vai kouču. Jautājumi: kādu vietu manā vērtību skalā ieņem panākumi, kāds ir manas dzīves mērķis, mans pienesums progresa skalā, ir vieni no aktuālākajiem praktiski katrai vecuma grupai. Dž.Maksvels teicis: „Panākumi..ir zināt savas dzīves mērķi, izaugt, sasniedzot savu maksimālo potenciālu, un sēt sēklas savā ceļā, kas dod labumu citiem.” Sarunā ar jauniešiem tika apspriests jautājums par to, ka latviešiem kā nācijai jābūt lielākām ambīcijām, atsakoties no diezgan plaši sastopamas sevis noniecināšanas. Jau jaunībā ir svarīgi definēt mērķprogrammu vispusīgas personības attīstībai sešās jomās t.i.: emocionālā, fiziskā, garīgā, ģimenes attiecību, karjeras, finansiālajā. Runājot par šīm sešām jomām, auditorijā diskutēja par piemēriem, kas raksturo katru jomu un tika piedāvāti ieteikumi personības attīstībai, kā piem.: „uzraksti 100 pozitīvās lietas par sevi”. Kā būtiskas un vēsturiski nemainīgas tika nosauktas – cieņa, pienākums, mīlestība, atbildība, uzupurēšanās, labas starpcilvēciskās attiecības u.c.

T.Vilnis arī kā piemēru laba vadītāja raksturojumam minēja „Forbes” rangu, t.i. vadītājs, kurš ir godīgs, spēj deleģēt, kuram laba humora izjūta, kurš komunikabls, pārliecināts, pozitīvs piemērs citiem, spēj iedvesmot.

Divas nodarbību stundas pagāja nemanot, jo stastījumu un diskusijas ar auditoriju ilustrēja informatīvi bagātīga prezentācija.

Kā pēc nodarbības izteicās audzinātājas un 11.-12.klašu aptaujātie jaunieši, turpinājumu vērts klausīties atkārtoti un nākošajā mācību gadā to rekomendē arī jaunajiem ģimnāzistiem.

Paldies Tālivaldim Vilnim par emocionāli un saturiski piepildīto uzstāšanos!

Karjeras nedēļa 2017

Jau piekto gadu Karjeras nedēļas laikā arī mūsu skolā norisinās ar karjeras izglītību saistītas dažādas aktivitātes.

9.oktobrī  7.a, 7.b, 10.a, 10.b1,10.b2 klasēm interaktīvās nodarbības vadīja RSU SKMK macībspēki Ilze Celma, Ilze Gaile un studentu pārstāvis Mārtiņš Bērziņš.

Nodarbību teorētiskajā daļā skolēniem tika demonstrēta prezentācija par mācību programmām, kvalitatīvo mācību līdzekļu un bibliotēkas piedāvājumu,ārzemju prakses iespējām daudzās ārvalstīs, kā arī par studentu pašpārvaldes darbu, „operatīvās vienības” aktivitātēm, u.c. saistošām tēmām. Savukārt prakstiskajā daļā katrs skolēns varēja darboties ar mulāžu un simulēt  intravenozo manipulāciju. Ar īpašu interesei dabojās 7.klašu skolēni, kuri arī visvairāk ieguva veicināšanas balvas par katru pareizi veikto uzdevumu. Nodarbību laikā daudzi interesenti arī saņēma individuālas konsultācijas no speciālistēm.
Paldies vieslektoriem un arī RSU Sarkanā Krusta  medicīnas koledžas projektu koordinatorei  Ramonai Krūziņai par atsaucību un ilgtermiņā realizēto sadarbību ar CVĢ.

Cēsu novada dome izglītības metodiķes Dz. Kozakas organizētajā Fotoorientēšanās konkursā karjeras nedēļā katru gadu no CVĢ piedalās vairākas rezultatīvas komandas. Arī šogad trīs komandas no 10.b2 klases  (audzinātāja I.Lazdiņa) izcīnīja godalgotas vietas:
3.vieta "Evalūcija MURMUR" Ričards Stivriņš, Emīls Dans Briedis, Eva Kočāne, Evelīna Tinusa; 
2.vieta "Mamma teica, ka uzvarēsim" Reinis Matīss Upens, Rodžers Petaks, Beāte Stauvere, Konstance Rute Krieviņa;
1.vieta "Pelmenīši" Edgars Skrastiņš, Edvards Jurģis Auzāns, Juta Mocāne, Arta Jonāse.
Priecājamies par mūsu īpaši jauno ģimnāzistu panākumiem!

12.b klasei (audzinātāja I.Sīmane)  Klases stundā nodarbību: „Kļūdīšanās kā metode” vadīja Jaunatnes lietu speciāliste, mākslas terapeite  Iveta Jermolajeva, tādējādi aktualizējot konkrēto kompetenci mācību un audzināšanas procesā un popularizējot starptautiskos projektos gūto pieredzi.

Klases stundā pie  9.b klases viesojās ginekoloģe Ingūna Zupa, runājot par jauniešu auditorijai nozīmīgām tēmām.

Skolotājas Ingunas Gailes vadībā 7.klašu skolēni zīmēšanas stundās gatavoja izstādi par savu nāktones profesiju. Izstāde bija apskatāma līdz skolēnu brīvdienām.

10.oktobra pēcpusdienā aicinājām uz ģimnāzijas Atvērto durvju dienu 6. un 9.klašu skolēnus un viņu vecākus. No dažādām Cēsu novada un bijušā Cēsu rajona skolām pasākumu apmeklēja ap simts interesenti. Direktore G.Bērziņa īsumā iepazīstināja ar skolas vēsturi, tradīcijām, programmu un ārpusstundu aktivitāšu piedāvājumu. Direktores vietniece G.Šķestere izklāstīja Mazās ģimnāzijas nodarbību piedāvājumu, D.Baltiņa akcentēja karjeras izglītības nozīmību visa mācību cikla garumā, skolēnu domes priekšsēdētājs M.Tilaks sveica potenciālos ģimnāzistus un viņu vecākus ar jauna mācību kvalitātes cikla sākumu un pastāstīja par domes aktivitātēm.
Ģimnāzijas 9. un 12.klašu skolēnu komandas prezentēja mācību programmas, interešu izglītības iespējas, talantu attīstīšanas piedāvājumu ģimnāzijā. Pasākuma vadītāji A.Ratniks un G.Dravants no 10.b1 klases ne tikai demonstrēja lieliskas vadītāju spējas, bet arī paši uzstājās kora un deju kolektīva priekšnesumos. Kā caurviju tēma visas pēcpusdienas laikā bija jautājums  ģimnāzijas skolēniem: „Kā Tev izdodas apvienot mācības ģimnāzijā ar daudzām citām aktivitātēm ārpus mācību stundām?” Dalībnieki pastāstīja gan par mācībām arī mūzikas koledžā, gan mēģinājumu un koncertdarbību korī „Tomēr”  un deju kolektīvā „Kande”, kā arī apmaiņas programmām jauniešiem un darbošanos pulciņos ārpus ģimnāzijas. Pasākuma vadītāji Agris un Gustavs iesaistīja dalībniekus kopīgā spēlē, lai rosinātu kopības sajūtu un līdzdarbošanos ar ģimnāzistiem , kuri uzstājās pasākuma laikā. Muzikālos priekšnesumus un deju uzvedumu palīdzēja sagatavot pedagogi I.Šķendere un A.Kozaks, un šos priekšnesumus publika uzņēma ar neviltotu prieku.

Trešdien skolotājas A.Alhimovas vadībā 9.b skolēni apmeklēja Cēsu profesionālās vidusskolas organizēto Atvērto durvju dienu pasākumu, lai iepazītos ar šīs mācību iestādes plašo un kvalitatīvo mācību programmu piedāvājumu. Tradicionāli, šādus pasākumus vidusskolas mācību spēki organizē dalībniekiem interesantus un vērtīgus.

   

Gan karjeras nedēļā, gan pirms un pēc tās klases devās mācību ekskursijās, kuru laikā apmeklēja dažādas institūcijas, kā arī labi pavadīja laiku brīvā dabā aktivitātēs:

Karjeras nedēļas noslēguma pasākuma piedāvājumu varēja izbaudīt  no CVĢ 8.a klases Evelīna, Ance, Dārta,  Anete, Patriks, kuri piedalījās 7 ekspertu sagatavotajās darbnīcās. Skolēnu komanda iejustās modes dizainera, policista, programmētāja, mākslas terapeita, finanšu direktora, karavīra , medmāsas profesijas aizkulisēs un izmēģināja roku, veicot dažādas grūtības pakāpes interaktīvus, praktiskus uzdevumus.

Arī šogad noslēgums bija izdevies piedāvājumiem bagāts un radošs.

Paldies par šo saglabāto tradīciju!

 
            

Studijas ārzemēs

Pirmdien, 18.septembrī klases stundas laikā 11.b1 un 12.b klasei bija iespēja klausīties mācību centra „Kalba” pārstāves Santas Krievānes stāstījumā par studijām ārzemēs. Izglītības konsultanti šajā centrā palīdzot studentiem visā, tikai ne dzīvokļa atrašanā un augstskolas pabeigšanā. Stāstījumā tika izceltas trīs valstis – Lielbritānija, Nīderlande un Dānija -, kurās turpmāk mācīties izvēlas lielākais procents ārzemēs studējošo jauniešu.

Gribu gan uzsvērt, ka ir ļoti dažādi iemesli, kādēļ jaunietis izvēlas iegūt izglītību ārvalstīs vai tieši pretēji – palikt Latvijā, neviens no šiem variantiem nav nepareizs, tāpat jebkura pieredze un izglītība, kas tiek iegūta, dod potenci turpmākā ceļa veidošanai, sevis izprašanai. Šis jēdziens arī tika minēts sakarā ar ārzemju studijām, esot daudz dažādu iespēju, taču jākonkretizē, kādas ir galvenās vēlmes, prasības no turpmākā mācību procesa, kā arī apkārtesošās vides. Izvēles iespējas jāapskata gan studiju programmu variācijās, piemēram,  vai tuvāka pētniecības, vai prakses ievirze, gan dzīvesvietu izvēlē – lielpilsēta vai mazāka pilsēta, kopmītnes vai dzīvoklis. Lai arī Dānija ir vienīgā no šīm trīs valstīm, kurā par studijām nav jāmaksā, vietu, kur dzīvot ir grūti atrast, savukārt Lielbritānijā mitināties kopmītnēs, kas gan ir attiecīgi labā līmenī aprīkotas, lielākoties ir dārgāk nekā īrēt dzīvokli. Protams, jautājums ir arī par finansējumu. Studiju iesākumā svarīgs ir vecāku materiālā iesaiste, taču iespējams arī ņemt studiju kredītu, kam gan pielīdzināti atsevišķi noteikumi, par ko nespriedīšu.

Aktuālākais jautājums, manuprāt, ir par atestāta, mūsu mācību vērtējumu nozīmi turpmāku izglītības iespēju sakarā. Arī šajā sfērā ir daudz variantu, prestižākās augstskolas bieži prasa CE rezultātus, vidējo atzīmi, citās skolās, piemēram, Dānijā svarīgāks ir stundu skaits, kas pavadīts, mācoties konkrēto priekšmetu, kā arī studenta motivācija, tādēļ daudz kur bieži tiek veiktas intervijas, uzzinot vairāk par potenciālā studenta interesēm, motivējošiem faktoriem, dzirdot, kāda ir viņa valoda (parasti angļu). Valoda arī ir apgūstama – tai nevajadzētu būt kavēklim, kādēļ nebraukt mācīties ārvalstīs. Svarīga ir cilvēka personība, spēja iejusties kolektīvā, sadarbošanās spēja ir nozīmīgs kritērijs ne tikai augstskolās, bet arī citur dzīvē, jo tādējādi tiek veidoti jauni sakari, pazīšanās, kas palīdz virzīt savas vēlmes un mērķus uz to piepildīšanu. Mūsdienās aktuāls ir jēdziens „time management” jeb - saplānots laiks, tas kļūst par atslēgvārdu veiksmīgam, sabalansētam mācību, kā arī darba procesam.
Kopumā pēc dzirdētā jūtos harmonijā – daudz kas, ko uzzināju, lika man satraukties, tik dziļi viss jāpēta un jāizzina, pirms tiek pieņemts lēmums, taču guvu arī sajūtu, ka studijas ārvalstīs nav neaizsniedzamas, pieejamas tikai retumam jauniešu, tajās ir tikpat reāli turpināt mācības, kā Latvijā, tikai jāinteresējas un jāiet uz to pašam. Iespēja uz ārzemēm braukt vēlāk, pēc bakalaura iegūšanas, lai iegūtu maģistra grādu, arī ir labs veids, kā apvienot pieredzes ieguvi ar vēlmi nesteigties, pēc vidusskolas palikt tepat - Latvijā.

Bieži rodas jautājums – kādēļ skolā nedod zināšanas par reālām ikdienas situācijām, nemāca, kā rīkoties, risināt problēmas, domāju, ka šāda veida lekcijā kaut nedaudz tiek dota iespēja apzināt praktiskas lietas, kas aktuālas jebkuram, kurš grasās absolvēt skolu. Sagatavoties nezināmajam nekad nevar par daudz, taču nevajag aizmirst arī par spontanitāti. Ja nu kāds vēl nejūtas drošs, kaut ko nesaprot, stundas vadītāja sacīja, ka viņai varam zvanīt un rakstīt, jautāt par neskaidro jebkurā laikā.

Trīne Žagare, 11.b1

„Atpakaļ uz skolu”

Jau trešo gadu arī CVĢ piedalās akcijā „Atpakaļ uz skolu”. Akcijas koordinators ir Jaunatnes organizācija Klubs „Māja”- jaunatne vienotai Eiropai”. Šogad  Eiropas dienu CVĢ atzīmēja no aprīļa līdz maija vidum ar vairākām aktivitātēm, t.sk. erudīcijas konkursu par ES, ko organizēja 11.klašu skolēni 10. klašu ģimnāzistu komandām.

Laikā no 11. – 13. aprīlim, pirmo reizi BJVP Sekretariāts piedalījās ES-mēroga „Atpakaļ uz skolu 2017” kampaņā, Latvijā. Komunikāciju un izpētes koordinators Zane Šime pārrunāja aktualitātes Eiropā, kuras saistītas ar Baltijas jūras reģionu un informēja par BJVP atbalstītajiem jauniešu iniciatīvas skolēniem Cēsu Valsts ģimnāzijā, kā arī Rīgas 31. vidusskolā un Rīgas 46. vidusskolā, Olaines 1. Vidusskolā. Arī Z.Šime prezentācijas laikā organizēja erudīcijas konkursu, kurā par pareizām atbildēm skolēni ieguva dažādas tematiskas balvas. Interesentiem bija iespēja saņemt koordinatores individuālas konsultācijas.
Lai atbalstītu vidusskolu skolēnus, kuri ir ieinteresēti rakstīt savus pētījumus par tēmām, kuras ir saistītas ar Padomi, sekretariāts skolu bibliotēkām nodeva drukātas BJVP ikgadējo ziņojumu kopijas (par Somijas, Igaunijas un Polijas prezidentūrām , kā arī citas publikācijas, kuras koordinēja Padome, piem.  „Assessing the Status of Sustainable Development in the Baltic Sea Region: A Macro-Regional Perspective”.

Papildus informācija: http://www.cbss.org/council/, https://www.interreg-baltic.eu/home.htmlhttps://www.facebook.com/baltic2030/posts/1547817978569362,  http://www.cbss.org/sustainable-prosperous-region/tram/http://www.cbss.org/back-to-school-2017/

Seminārs 10.-11 klašu skolēniem

Rīgas Biznesa skolas (RTU Riga Business School)  bakalaura programmas koordinatore Elza Priede un mākslas vēsturniece un kritiķe Laine Kristberga vadīja interaktīvu semināru/darbnīcu 10. un 11. klašu skolēniem. Seminārā tika apvienota teorija ar praksi. RBS mācībspēki pasniedza ievadlekciju biznesa projektā. „Burkānu eksperimenta”  laikā skolēniem bija iespēja uzzināt, kā, pārdodot tik ikdienišķus dārzeņus kā burkānus, izveidot apgrozījuma cienīgu uzņēmumu. Kopumā 7 darba grupas izstrādāja mazos biznesa plānus, tos reklamēja un aizstāvēja savas mārketinga idejas, aprobējot atbildes uz jautājumiem: kas produktu lieto?  kur un kā to iespējams realizēt? u.c. Par īpaši interesantu skolēni atzina telefonpārdošanas akciju turpat interaktīvās spēles laukumā. Skolēni arī izspēlēja situāciju modeļus kā saistošu metodi.
Nodarbības otrajā daļā pasniedzējas iepazīstināja skolēnus ar RBS studiju specifiku, kvalitātes rādītājiem. Uzsvēra labās darba iespējas pēc skolas absolvēšanas. Skolas lepnums ir starptautiski atzīti mācībspēki no Japānas, Argentīnas, Zviedrijas, Lielbritānijas u.c. valstīm, piedāvājums studentu aktivitātēm ārpus mācību nodarbībām, piem studentu nometnes u.c.
Darbīcas/semināra noslēgumā L.Kristberga un E.Priede sniedza interesentiem individuālas konsultācijas.
Paldies par RBS (RTU Riga Business School) bezmaksas piedāvājumu un iespēju dažādot ikdienas mācību stundu darbu ar saistošām metodēm jauniešiem un interaktīvu darba formu pielietojumu mācību procesā.

Latvijas Kultūras akadēmijas viesošanās Cēsu Valsts ģimnāzijā 6. martā

Kā šodien atceros, ka savā izlaiduma dienā sev iekšēji nosolījos braukt uz ģimnāzijas pasākumiem, salidojumu, žetonvakariem, jo tobrīd likās gluži neiespējami pārraut to saiti, kas trīs gadu garumā bija izveidota. Diemžēl realitāte un turpmākās studijas man lika piedzīvot tieši pretējo – savu nākamo četru studiju gadu laikā uz ģimnāziju aizdevos vien vienu vienīgu reizi, uz Absolventu futbola turnīru. Ģimnāzijas salidojuma laikā atrados Somijā, pēc tam nākamajā pavasarī biju Norvēģijā, un tā arī ceļš no Rīgas uz Cēsīm arvien nerada vietu manā plānotājā. Un nevarētu jau teikt, ka biju tik ļoti aizņemta, ka tiešām nebūtu varējusi aizbraukt, tomēr vienmēr kāds cits notikums lika izvēlēties par labu tam.
Par Latvijas Kultūras akadēmiju uzzināju no savas literatūras skolotājas Lindes Dambes, kura to bija absolvējusi. Manā laikā par Akadēmiju stāstīt neviens cits uz ģimnāziju neatbrauca, arī Skolu EXPO Akadēmija tad neņēma dalību. Neskatoties uz to, pirmkārt, vēlos pateikt paldies ģimnāzijai un visiem skolotājiem, kas mācību procesā, mani izglītojot, ielika stingru pārliecību par to, ko vēlos turpmāk darīt. Kad 2013. gada vasarā bija jāiestājas augstkolā, es aizbraucu tikai un vienīgi uz Akadēmiju un ķeksīti ievilku tikai un vienīgi apakšprogrammā, kuru šogad absolvēšu. Tik pārliecināta es biju. Tas, iespējams, bija vienlaikus viens no neapdomātākajiem lēmumiem manā dzīvē, jo kurš trakais iesniedz dokumentus tikai vienā augstkolā? Man nebija B plāna - ja netiktu uzņemta Akadēmijā, būtu divus gadus strādājusi un mēģinājusi atkal (manu apakšprogrammu uzņem ik pa diviem gadiem). Tomēr viss izdevās, un te nu es esmu.
Šogad pavasarī manī no burtiski zila gaisa radās šī sajūta, ka es taču neesmu bijusi ģimnāzijā! Man ir pavisam noteikti jāaizbrauc un jāpastāsta par Akadēmiju – jutu to gan kā pienākumu, pašai tuvojoties absolvēšanai un saprotot nepieciešamību par Akadēmiju runāt, gan ieraudzīju Akadēmijas lapā, ka ir izsludināta Vēstnešu kustība. Pāri visam man pavisam noteikti beidzot bija īsts iemesls braukt ciemos. Nav izstāstāms milzīgais satraukums, kāds man bija 6. martā, verot ģimnāzijas durvis. Un tas bija pamatots, jo, protams, daudz kas ir mainījies, jutos nedaudz sveši, bet tas bija līdz brīdim, kad satiku pirmos skolotājus, kas starodami mani samīļoja. Šeit noteikti vietā ir teiciens par to, ka vieta var mainīties, bet cilvēki tajā nē.
Ģimnāzijas skolēniem pastāstīju par Akadēmijas apakšprogrammām, kurās šogad tiks uzņemti studenti, jo tās katru gadu mainās saistībā ar to, ka Akadēmija ļoti seko līdzi darba tirgus pieprasījumam. Tieši tāpēc lielākoties apakšprogrammās uzņem ik pa diviem gadiem. Katru gadu ir citas Starpkultūru studiju apakšprogrammas. Akadēmija noteikti izpelnās ievērību tajā, ka ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo aktierus un režisorus, un tie kā reiz šogad tiks uzņemti, bez tam tiks specializēti Valmieras Drāmas teātrim. Tieši tāpēc Vidzemes reģiona skolas par to tiek īpaši informētas, ņemot vērā Valmieras lokācijas vietu, jo aktieri jau daļēji otrajā, lielākoties trešajā un pilnībā ceturtajā kursā atradīsies un studēs Valmieras teātra telpās.
Latvijas Kultūras akadēmija ir vismazākā no mākslas augstskolām. Pie mums nāk studēt jaunieši, kas, iepsējams, jau iepriekš jūt to, ka var būt spēcīgi nozares speciālisti un vēlāk nepazudīs darba tirgus mašinērijā, jo Akadēmija pavisam noteikti koncentrējas un strādā ārkārtīgi motivējoši, sniedzot ļoti plašu un vispārīgu kultūras izglītību, kurā katrs var meklēt un atrast savu stipro pusi, fokusēties tajā. Laikā, kad augstskolas tērē milzīgas naudas summas, lai ar inovācijām, skaistiem stendiem un krāšņiem šoviem piedalītos Skolu EXPO, kuram cauri iziet tūkstošiem jauniešu, pildot maisiņus ar bukletiem, jo pavisam drīz būs jāizdara lielā izvēle par savu nākotni, mums kā Akadēmijai ir svarīgs cilvēks – runāt ar viņu, uzklausīt viņu, jo tieši tā tas būs arī tad, ja atnāks studēt pie mums, tā ir cilvēkizglītība. Izglītība nevis darba tirgum vai kādam citam, bet izglītība sev.
Man ir ārkārtīgi milzīgs prieks katru gadu redzēt kādu ģimnāzijas absolventu mūsu telpās, dārzā, teātra mājā, visos pasākumos. Diemžēl es vairs īsti nevienu šī brīža ģimnāzijas skolēnu nepazīstu, drīz es vairs nevarēšu jūs identificēt Akadēmijas pagalmā, tāpēc es ļoti ceru, ka manai pārliecībai par to, ka šeit, Ludzas ielā 24 vai Dzirnavu ielā 46, noteikti ir kāds “manējais”, nevajag izzust!
Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts semestra noslēgums!

Cēsu Valsts ģimnāzijas 2013. gada absolvente Lelde Kristiāna Vozņesenska

NVA konsultācija 12.klašu skolēniem

NVA Cēsu filiāles konsultante Skaidrīte Astahovska-Eglīte uzstājās 12.klašu interesentu auditorijā ar prezentāciju/konsultāciju skolu jauniešiem. Tikšanās laikā analizēja skolēnu personības, temperamenta, rakstura, individualitātes, spēju faktorus profesijas izvēlē. Sarunas gaitā meklētas tika atbildes uz jautājumiem: kāds šobrīd ir darba tirgus? kuru mācību virzienu izvēlēties realitātē? kur vērsties pēc palīdzības karjeras izvēlē? kādi iespējamie darba atrašanas ceļi? S.Astahovska uzsvēra arī NVA konsultācijas iespējas jauniešiem.Tika atsvaidzinātas skolēnu zināšanas par CV, motivācijas vēstules sagatavošanu, darba līgumu, u.c.svarīgiem dokumentiem. Nepieciešamības gadījumā 12.klašu skolēniem tika piedāvātas arī konsultācijas par Jauniešu garantijas izglītības programmu, kā arī NVA mājas lapas plašo piedāvājumu katram iedzīvotājam.

RSU SK medicīnas koledžas vēstneši vada interaktīvās nodarbības proģimnāzistiem

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mācībspēki un studenti jau trešo gadu viesojās mūsu skolā karjeras izglītības programmas ietvaros.

Šoreiz koledžas pārstāvji vadīja četras nodarbības, kurās skolēni no 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, klasēm.

Docētājas Ligija Vucāne un Ilze Gaile skolēniem pastāstīja par studiju iespējām, uzsverot, ka šī mācību iestāde jau savos  90 pastāvēšanas gados sniedz augsti kvalificētu un mūsdienīgu medicīnisko izglītību par valsts budžeta līdzekļiem, īstenojot māszinības un ārstniecības 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmas, zobārstniecības, bērnu aprūpes un māszinības profesionālās programmas. Katram aktīvam interesentam nodarbības laikā bija iespēja atraktīvā veidā ar mulāžu palīdzību apgūt un izmēģināt dažādas praktiskas iemaņas, ar ko ikdienas darbā saskaras medicīnas speciālisti, piem. injekcijas vēnā un muskulī, zināšanas anatomijā u.c. Praktiskās nodarbības ar skolēniem vadīja 1.kursa studentes Nadežda Cipļakova un Sabīne Petrakova.

Paldies RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai par iespēju arī ģimnāzijas daudziem skolēniem praktizēties un bagātīgi izmantot koledžas piedāvātos medicīnas instrumentus un mulāžas.

Karjeras konsultante D.Baltiņa

Prakse.lv seminārs desmitajās klasēs

Jau piekto gadu Cēsu Valsts ģimnāzijā 9.-12.klašu skolēni noklausās izglītības un karjeras portāla Prakse.lv piedāvāto semināru, kura mērķis ir palīdzēt jauniešiem karjeras izvēlē.

Šogad šo semināru apmeklēja 10.klašu skolēni, kurus Prakse.lv projektu direktors Andris Grīnfelds iepazīstināja ar profesijas un augstskolu izvēles iespējām, prezentācijā demonstrēja darba devēju studiju topu un galvenos pamatprincipus, dodoties uz darba pārrunām.

 

Skolēni noskatījās Biznesa augstskolas „Turība” veidoto reklāmas filmu par studiju iespējām, ko sniedz šī augstskola.

Semināra laikā A.Grīnfelds kopā ar brīvprātīgajiem skolēniem izspēlēja darba interviju, lai praktiski demonstrētu reālās situācijas, ar kurām jaunieši var sastapties jau tuvākā nākotnē darba tirgū.

Ēnu diena 2017

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Arī šogad Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni Projektu nedēļas laikā ēnos dažādas profesijas gan Cēsu novadā, gan ārpus tā.

Skolēni mācību ekskursiju laikā arī citās dienās apmeklē iestādes, institūcijas un interaktīvus apskates objektus, lai laika gaitā iepazītos un nostiprinātu zināšanas par profesijām un karjeras iespējām LR.

Kā mēs sargājam Latviju

Sākoties Jaunajam 2017. gadam, pirmajā Klases stundā 10.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties Latvijas Aizsardzības Ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku rīkotajā projektā „Kā mēs sargājam Latviju?” Lekcijas mērķis bija informēt skolēnus par aizsardzības nozari, Latvijas dalību NATO, kolektīvo aizsardzību, valsts aizsardzības koncepciju u.c. būtiskiem LR drošība jautājumiem. Skolā ar  dinamisku prezentāciju, 5 īsfilmām un spilgtu stāstījumu viesojās Aizsardzības Ministrijas pārstāvis majors Juris Čudo, kurš nesen bija atgriezies no ārvalstu militārās misijas. Stundas garumā J.Čudo jauniešiem saprotamā valodā pastāstīja par valsts aizsardzības stratēģiskajiem principiem, dalību starptautiskajā drošības politikā, partnerības stiprināšanu, nacionālo aizsardzības spēju stiprināšanu, NBS darbību LR un to prioritātēm nākotnē.  Ilustratīvi krāsainas bija jauniešiem nodemonstrētās īsfilmas par Latvijas bruņoto spēku mācībām,  specvienību darbību, Ādažu poligonu u.c. 

Klātesošie jaunieši un pedagogi uzdeva lekcijas laikā interesējošos jautājumus. J.Čudo izsmeļoši pastāstīja arī par karjeras iespējām, kas saistītas ar dienestu armijā un Zemessardzē.

Lekcijas noslēgumā LAM pārstāvis pasniedza ģimnāzijas bibliotēkai dāvinājumu – eposu „Lāčplēsis” ar personīgi parakstīto ministra Raimonda Bergmaņa vēlējumu. Savdabīgi oriģināls ir arī dāvātais CD „Dabas skaņas Ādažu poligonā”, ko varēs izmantot kā mācību līdzekli dabaszinātņu konkrētu  tēmu stundās. Paldies projekta organizētājiem un godājamajam J.Čudo par vērtīgo un vispusīgi realizēto projekta piedāvājumu.

Informāciju sagatavoja: Dace Baltiņa

NVA Cēsu filiāles Karjeras konsultante vada nodarbības

Tradicionāli Karjeras nedēļas laikā vai arī pavasarī CVĢ skolēniem Klašu stundās norisinās tikšanās ar NVA Cēsu filiāles Karjeras konsultantu.

Šogad 8.a ,8 b, 9.a un 9.b  klašu skolēni tikās ar Skaidrīti Astahovsku-Eglīti.  NVA pārstāve iepazīstināja ar aktualitātēm Latvijas darba tirgū, NVA piedāvātajām atbalsta programmām jauniešiem, kā arī iepazīstināja ar profesiju testiem NVA mājas lapā.

Ģimnāzijas absolvente Skaidrīte pastāstīja jauniešiem par  dažādām personību raksturojošām īpašībām un to,  kā zināšanas par sevi palīdz precīzāk izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Nodarbības praktiskajā daļā skolēni darba grupās izstrādāja dažādu profesiju modeļiem piemērotus raksturojumus un prezentēja savus grupu darbus citu profesiju pārstāvjiem.

Skolēniem bija iespēja sarunai  individuāli ar  S.Astahovsku-Eglīti.

9.maijs-Eiropas diena

Cēsu Valsts ģimnāzijā atzīmēja 9.maija Eiropas dienas svētkus.

Šajā dienā akcijas "Atpakaļ uz skolu" ietvaros ģimnāzijā viesjās Finanšu ministrijas departamenta direktora vietniece-nodaļas vadītāja Alda Krieva.

Tikšanās laikā ģimnāzijas absolvente sniedza ieskatu par ES šī brīža aktualitātēm, Latvijas pārstāvniecību ES, kā arī par iespējām jauniešiem.

Pirms gada Eiropas dienā ģimnāzijā ar jauniešiem tikās Eiropas komisijas pārstāvis Aivars Rozmanis.

"Prakse.lv" vadīja Klases stundu nodarbības

Pirmdien, 18.aprīlī visas dienas garumā 9.a, 9.b un desmitajās klasēs Klašu stundu laikā "Prakse.lv" pārstāve mūsu skolas absolvente Megija Krieviņa vadīja nodarbības jauniešiem par portāla "Prakse.lv" piedāvājumu, darba tirgus iespējām, kā arī jauniešiem bija iespēja izspēlēt pašiem darba intervijas modeli un gūt priekšstatu un iemaņas, gatavojoties reālai darba intervijai.

"Prakse.lv" ģimnāzijā viesojās jau piekto gadu pēc kārtas.